TEPELNÁ TECHNIKA, ENERGETIKA BUDOV 

ZPRACOVAL01/2012: FRANTIŠEK VLACH

Parametr: Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1]Požadavek: Uw<UNNorma: ČSN 730540-2: 2011+Z1: 2012, ČSN EN ISO 10077-1,2: 2007, ČSN EN ISO 12567-1
Popis konstrukce Požadovaná hodnota UN,20 Doporučená hodnota Urec,20 Doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas,20     Popis konstrukce  Požadovaná hodnota UN,20  Doporučená hodnota Urec,20  Doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas,20 Součinitel prostupu tepla je stanoven pro danou nývrhovou vnitřní teplotu. V případě návrhu pro objekt o jiných vnitřních okraových podmínkách se musí požadavky přepočíst. Součinitel prostupu tepla okna je závislý i na dalších prvcích, jako jsou izolační žaluzie a okenice. Stínící prvky, které jsou definovány jako součást okna hrají roli i při výpočtu letní tepelné stability místnosti.
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 1,5 1,2 0.8-0.6 Výplń otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3 1,7
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,7 1,1 0,9 Šikmá výplń otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,7 1,4
Dveřní výplń otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 1,7 1,2 0,9 Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1
Výplń vedoucí z vytápěného prostoru do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7 Nekovový rám výplně otvoru (včetně kombinací s kovem) - 1,3 0.9-0.7
Parametr: Teplotní faktor vnitřního povrchu fRSi[-]Požadavek: fRSi< fRSiNNorma: ČSN 730540-2: 2011+Z1: 2012 část D, vyhl. 268/2009 Sb.
Není požadavkem kladeným na stavební výrobek. Odkaz na informativní část "normy" D.  
Parametr: Činitel prostupu dopadající sluneční energie g[-]Požadavek: Bez požadavku, Hodnoty v intervalu (0;1).Norma: ČSN EN 832, ČSN EN ISO 13790: 2005
Orientační hodnoty pro jednotlivé typy zasklení
Bez pokovení skel Jednoduché zasklení
0,85 Dvojité zasklení 0,75 Trojité zasklení 0,70
S pokovením skel Dvojité zasklení s pokovením 0,67 Trojité zasklení s dvojitým pokovením 0,50 Čtyřnásobné zasklení s trojitým pokovením
0,31
Speciální zasklení Heat mirror 0,34 Čiré drátosklo 0.66-0.88 Bezp. vrstvené sklo
0.70-0.80  Reflexní zasklení protisluneční  0.10-0.40  Lepená skla  0.69-0.80  Mléční sklo  0.33-0.35

AKUSTIKA

Parametr: Vážená neprůzvučnost Rw[dB]Požadavek: V stěněRwpodlepodílu plochy oken v obv. pláštiNorma: ČSN 73 0532, NV č.272/2011 Sb., ČSN EN ISO 140-3, 717-1
Stanovení třídy zvukové izolace otvorové výplně
Třída zvukové izolace otvorové výplně 0 1 2 3 4 5 6 Stanovuje se na základě podílu plochy oken v obvodovém plášti. Je nutno určit požadovanou zvukovou izolaci obvodového pláště R´w.
Vážená neprůzvučnost Rw[dB] 24 29 34 39 44 49 > 50
Parametr: Referenční průvzdušnost při 100 Pa MVh[m3·h-1·m-1]Požadavek: Dle hygienických požadavků, plynové spotřebičeNorma: ČSN EN 12207, ČSN EN 1026

VZDUCHOTĚSNOST

Stanovení třídy průvzdušnosti
Třída průvzdušnosti 0 1 2 3 4 Již neplatný parametr činitel spárové průvzdušnosti iLV [m3·s-1·m-1·Pa-0.67] odpovídá třídám v intervalu hodnot 0.87·10-4pro třídu 1 až 0.10·10-4pro třídu 4.
Slovní vyjádření těsnosti Velmi nízká těsnost Nízká těsnost Střední těsnost Vysoká těsnost Velmi vysoká těsnost
Referenční průvzdušnost MVh /1 m spáry Bez zkoušek 12,5 6,75 2,25 0,75
Referenční průvzdušnost MVh /1 m2
Bez zkoušek 50 27 9 3
Maximální zkušební tlak [Pa] Bez zkoušek 150 300 600 600

VODOTĚSNOST 

Parametr: Třída vodotěsnostiPožadavek: Doporučení ČSN EN 14351-1+A1 dle výšky objektuNorma: ČSN EN 12208, ČSN EN 1027, ČSN EN 14351-1+A1
Stanovení třídy vodotěsnosti, Vhodné se řídit dle DIN 12208
 
Nechráněná poloha (sklon zkušebních vodních trysek) - 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E xxx Okno je vystaveno působení vody a současně působení tlaku vzduchu. Menší vzorky budou doshovat lepších hodnot.
Částečně chráněná poloha (sklon zkušebních trysek) - 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B
Chráněná poloha C
Zkušební tlak [Pa] - 0 50 100 150 200 250 300 450 600 >600
Doba postřikování bez průniku vody [min] - 15 20 25 30 35 40 45 50 55 5 při tlaku >600+150

OSVĚTLENÍ

Parametr: Světelná propustnost Lt[%]Požadavek: ČSN 730580Norma: ČSN EN 410
Jde o podíl světelného záření, které projde zasklením ze strany exteriéru do interiéru. Uvádí se v procentech.
Parametr: Odrazivost světelného záření Lr[%]Požadavek: ČSN 730580Norma: ČSN EN 410
Jde o podíl světelného záření, které se odrazí při průchodu zasklením ze strany exteriéru do interiéru. Uvádí se v procentech.
Parametr: Exteriérová reflexe Lre[%]Požadavek: Dle projektuNorma: ČSN EN 410
Charakterizuje kolik slunečního záření odrazí sklo zpět do exteriéru.
Parametr: General colour reproduction index Ra[%]Požadavek: Dle projektu Norma: ČSN EN 410 
Charakterizuje vliv vizuálního přenosu přes protisluneční skla pro rozpoznávání barev uvnitř místnosti. Ideální Ra=100.   

ODOLNOST - MECHANICKÉ PORUŠENÍ, MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY   

Parametr: Třída mechanické odolnosti otevíravých prvkůPožadavek: Dle typu prostoru Norma: EN 13115, EN 12400, EN 947, EN 948, EN 949, EN 950 
Třída 1 2 3 4
Odolnost proti svislému zatížení [N] 400 600 800 1000
Odolnost proti statickému kroucení [N] 200 250 300 350
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem [J] 30 60 120 180
Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem [J] 1.5 3 5 8
Parametr: Třída odolnosti proti mechanickému opotřebeníPožadavek: Dle typu prostoruNorma: EN 12400
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání 1 2 3 4 5 6 7 8 Pro dveře platí další způsoby hodnocení dle EN 1192 podle slovního vyjádření typu provozu. Dále dle EN 1192 podle způsobu namáhání v N či nárazu tělesa v J.
Počet cyklů (okna) 5000 10000 20000 - - - - -
Počet cyklů (dveře) 5000 10000 20000 50000 100000 200000 500000 1000000
Parametr: Třída odolnosti proti vniknutí násilímPožadavek: Dle typu prostoruNorma: ČSN EN 1627
Stanovení třídy odolnosti proti násilnému vniknutí (zkráceno)
BT1 Náhodný pokus o násilné vniknutí zlodějem, který využije malé jednoduché nářadí či fyzické násilí např. kopání, narážení ramenem, zdvihání, vytrhávání. Při typickém náhodném pokusu o vniknutí …
BT2 Další náhodný pokus o násilné vniknutí zlodějem, který využije malé jednoduché nářadí či fyzické násilí např. šroubovák, kleště, klín a nebo v případě mříží a nechráněných závěsů malé ruční pilky ...
BT3 Pokus o násliné vniknutí zlodějem, který použije páčidlo a další šroubovák a ruční nářadí jako malé kladivo, důlčíky a mechanickou ruční vrtačku. S použitím páčidla má zloděj příležitost aplikovat sílu ...
BT4 Zkušený zloděj používá dále těžké kladivo, sekeru, dláta a přenosnou akumulátorovou vrtačku. Těžké kladivo, sekera a vrtačka dávají zloději možnost zvýšení počtu metod napadení. Zloděj předvídá …
BT5 Zkušený zloděj používá dále elektrické nářadí např. vrtačky, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 125 mm. Použití úhlové brusky kromě toho rozšiřuje rozsah pravděpodobně …
BT6 Zkušený zloděj používá dále sekáč, výkonné elektrické nářadí např. vrtačky, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 230 mm. Nářadí může ovládat jedna osoba, má vysokou …
Parametr: Třída bezpečnosti zasklení z hlediska ochrany zdravíPožadavek: Dle typu prostoruNorma: ČSN EN 12600
Třída bezpečnosti zasklení 1 2 3 - 1) Vzniknou četné praskliny s ostrými hranami, mohou být velké
Výška pádu zkušebního tělesa [mm] 190 190 až 450 190 a 450 a 1200 - 2) Vzniknou četné praskliny, přitom úlomky drží pohromadě a neoddělují se
Třída bezpečnosti zasklení A B C 0 3) Sklo se rozpadne na malé úlomky bez ostrých hran
Charakter lomu po nárazu zkušebního tělesa 1) Vrstvené sklo 2) Tvrzené sklo3) 4) 4) Nenastane-li při pádu z výšky 190 mm žádná z variant výše uvedených
Parametr: Třída odolnosti proti prohození předmětu sklemPožadavek: Dle typu prostoruNorma: ČSN EN 356
Třída odolnosti P1A P2A P3A P4A P5A P6A P7A P8A
Výška pádu zkuš. tělesa/počet úderů sekery 1500 mm /3 3000 mm/3 6000 mm/3 9000 mm/3 9000 mm/3x3 -/30-50 -/51-70 -/> 70
Parametr: Třída odolnosti proti průstřeu sklaPožadavek: Dle typu prostoruNorma: ČSN EN 1063
Třída bezpečnosti skla BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 SG2
Třída odolnosti proti průstřeu skla Puška Pistole Revolver Revolver Puška Puška Puška Brokovnice
Ráže 0.22 LR 9 mm Luger 0.357 Magnum 0.44 Remington 5.56x45 7.62x51 dl.178 mm 7.62x51 dl.178 mm Plné olověné broky
Parametr: Třída odolnosti proti výbuchuPožadavek: Dle typu prostoruNorma: ČSN EN 13541
Značí se dle odolnosti vůči výbuchovému tlaku. ER1 až ER4 (tj. 50-250 kPa). Dále se připojí značka informující o vzniku střepů na chráněné straně skla (S)/(NS).
Parametr: Odolnost proti korozi (kování)Požadavek: Dle typu prostoruNorma: ČSN EN 1670
Nulová 0 Nízká 1 Střední 2 Vysoká 3 Velmi vysoká 4 Výjmečně vysoká 5
Parametr: Ovládací síly Norma: ČSN EN 13115
Křídlo nebo rám Bez požadavku 0 100 N 1 30 N 2
Kování, rukojeť kliky 100 N či 10 Nm 30 N či 5 Nm
Kování, prstové ovládání 50 N či 5 Nm 20 N či 2 Nm

ODOLNOST  - VÍTR   ODOLNOST - SNÍH

Parametr: Třída odolnosti proti zatížení větremPožadavek: Dle vyhl. 268/2009 Sb., výška objektu, typ krajiny  Norma: ČSN EN 12210, ČSN EN 12211, ČSN EN 1991-1-4
Stanovení třídy odolnosti proti zatížení vetrem na základě relativního čelního průhybu
Zkušební tlak [Pa] 400 800 1200 1600 200 xxx Stanovuje se na základě větrových oblastí a typu krajiny. Zatížení je nutno vztahovat k výšce stavby, nikoli poloze okna. Tento parametr úzce souvisí s vodotěsností okna. Projektant musí vhodným návrhem zabezpečit bezpečnost užívání stavby.
Třída A ( relativní čelní průhyb <1/150) A1 A2 A3 A4 A5 AE xxx
Třída B (relativní čelní průhyb <1/200) B1 B2 B3 B4 B5 BE xxx
Třída C (relativní čelní průhyb <1/300) C1 C2 C3 C4 C5 CE xxx
Parametr: Třída odolnosti proti zatížení sněhemPožadavek: Střešní okna, světlíkyNorma: ČSN 732030
Násobek návrhového zatížení podle ČSN EN 1991-2-3

UŽITNÉ VLASTNOSTI

Parametr: Užívání osobami s omezenou schopn. pohybu a orientacePožadavek: Vyhl. č. 398/2009 Sb.Norma: Vyhl. č. 398/2009 Sb.
Opatření prosklených ploch soklem o výšce 400 mm či zabezpečeny proti mechanickému poškození.V budovách s požadavkem na bezbariérový přístup má být šířka dveřního otvorumin. 1250 mm. U dvoukřídlých dveří jedno křídlo min. 900 mm. Na dveřích ve výši 800-900 mm osazena vodorovná madla. Dveřní klika je ve výšce 800-1200 mm. Je-li uvažován pohyb osob na vozíku, bývá klika ve výši 1100 mm a zámek ve výši 1000 mm. Výška prahu nemá přesahovat 20 mm.
Parametr: Opatření proti pádu osobPožadavek: Vyhl. č. 268/2009 Sb.Norma: Vyhl. č. 268/2009 Sb., ČSN 743305
Okna s prosklenou plochou níže jak 850 mm nad podlahou s vnějším prostorem hlubším jak 0.5 m musí být opatřeny bezpečnostním vrstveným sklem. Dále provedena ochrana před padajícími střepy. Okna s pevným parapetem či rámem výše pod 850 mm nad volným prostorem hlubším jak 0.5 m musí být opatřeny zábradlím minimálně do této výšky.
Parametr: Obsah nebezpečných látekPožadavek: Směrnice Rady 76/769/EHSNorma: Směrnice Rady 76/769/EHS,NV č.312/2005 Sb
§5A, §7,§8 NV-163/2002+312/2005 Sb. Výrobek buď obsahuje nebezpečné látky, nebo ne.
Parametr: Únosnost bezpečnostních zařízení (bránění otevření)Požadavek: Dle projektu (350 N po 60 s)Norma: EN 14351-1, EN 14609
Stanoveno konkrétní hodnotou únosnosti vyjádřenou v N

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Parametr: Požární odolnostPožadavek: ČSN 73 0802: 2009,…Norma: ČSN 73 0802: 2009, EN 13501-1: 2002
Značení požárních uzávěrů otvorů
Uzávěr bránící šíření tepla EI Uzávěr kouřotěsný S Druh konstrukční části prvku DP1 až DP3
Uzávěr omezující šíření tepla EW Opatřeny samozavíračem C1 až C5
Parametr: Reakce na oheňPožadavek: ČSN 73 0802: 2009,…Norma: EN 13501-1: 2002
Stanovení třídy reakce na oheň
Nehořlavý A1, A2 Nesnadno hořlavý B Těžce hořlavý C Středně hořlavý D Lehce hořlavý E Hořlavost se neurčuje F
Symboly zkoušených chyrakteristik ( T- Vzrůst teploty; ( m- Úbytek hmotnosti;t- Doba trvání hoření; PCS- Hrubý kalorický potenciál; FIGRA- Rychlost šíření ohně; THR600s- Celkové uvolňování tepla; LFS- Postranní rozšíření ohně; SMOGRA- Rychlost vývinu kouře; TSP600- Celková tvorba kouře; FS- Šíření plamene

 

Zpracoval František Vlach jako informační pomůcku pro účely osobní potřeby. Nejedná se o náhradu normativních textů. Text není doslovný. Autor nenese zodpovědnost za škody vzniklé použitím této pomůcky.www.tee-pee.cz

 

 

 


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.