vzd1 g1V poslední době jsou díky rozvoji pasivní a nízkoenergetické výstavby kladeny přísnější požadavky na obalové konstrukce budov. Požadavky jsou kladeny především na tepelně vlhkostní chování obalových konstrukcí. Aby konstrukce správně fungovali, je již několik let zavedený požadavek na jejich vzduchoizolační vrstvu.

Jinými slovy, obálka budovy by měla obsahovat vrstvu nebo souvrství, které zajišťuje schopnost nepropouštět nepříznivě unikající vzduch z interiéru budovy. Unikající teplý vzduch za prvé zvyšuje tepelné ztráty objektu a za druhé může způsobovat tepelně vlhkostní poruchy uvnitř skladby konstrukce [1]. Příklad provedení vzduchoizolační vrstvy obálky budovy viz Obr. 1.

vzd1 5

Obr. 1 Příklady roviny vzduchotěsné obálky budovy

Proto jsou požadavky vzduchotěsnosti obálky budovy zakotveny v normě Tepelné ochrany budov [2], jejíž plnění je dané vyhláškou [3]. Plnění požadavků na vzduchotěsnost obálky budovy je tedy závazné. Vzduchotěsnost obálky budovy je v [2] vyjádřena hodnotou n50, nazývané jako intenzita výměny vzduchu. Viz Tab 1. Podle normy musí platit podmínka: n50≤n50,N

Tab. 1 Hodnota n50 doporučená intenzita výměny vzduchu [2]

Větrání v budověn50,N(h-1)
Přirozené nebo kombinované  4,5
Nucené 1,5
Nucené se zpětným získáváním tepla  1,0 
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní domy)  0,6 

VZDUCHOTĚSNOST VYJÁDŘENÁ INTENZITOU VÝMĚNY VZDUCHU n50

Hodnota n50 je stanovena po provedeném testu nazývaném Blower-Door. Viz. Obr. 2. Ve stručnosti se jedná o test budovy, kde jde o vytvoření tlakového rozdílu mezi měřenou budovou a venkovním prostorem. Současně je stanoveno množství vzduchu, které proudí všemi netěsnostmi při vytvořeném tlakovém rozdílu. Tlakový rozdíl je normou ČSN EN 13829 stanovený na hodnotu 50Pa. Výsledná hodnota n50 je podílem množství proudícího vzduchu všemi netěsnostmi a objemu budovy.

n50=V50/V   (h-1)
V50 Objemové množství proudícího vzduchu při tlakovém rozdílu 50Pa  (m3/h)
V Objem budovy stanovený z geometrických rozměrů (m3)

 

vzd1 3

Obr. 2 Zařízení Blower-Door [Autor článku]

VZDUCHOTĚSNOST VYJÁDŘENÁ HODNOTOU q50,ref

Vzduchotěsnost celého objektu je závislá na vzduchotěsnosti dílčích konstrukčních částí, (stěn, stropů, střechy, atd…). Netěsnosti v obálce budovy, které mohou vzniknout a ovlivnit celkovou vzduchotěsnost budovy jsou například: Netěsnosti u prostupů instalací, netěsnosti vzniklé konstrukčním napojováním svislých a vodorovných konstrukcí nebo netěsnosti vznikající u nosných prvků střechy nebo stropů v návaznosti na prováděnou vzduchotěsnou vrstvu objektu.

Teoreticky vzato, pokud bychom tyto netěsnosti zanedbali a pokud bychom znali hodnoty referenční plošné průvzdušnosti q50,ref pro daný materiál použitý ve vzduchotěsné vrstvě, mohli bychom předem spočítat hodnotu n50 pro celý objekt.

REFERENČNÍ PLOŠNÁ PRŮVZDUŠNOST q50, ref

vzd1 2

Obr. 3 Referenční plocha konstrukce budovy

Rovnici uvedenou výše, můžeme rozepsat následným způsobem.

V50=Σq50,ref×Aref   (m3/h)
q50,ref Objemový průtok vzduchu referenční konstrukcí, při tlakovém rozdílu 50Pa vztažený na 1 m2 konstrukce (m3/m2.h)
Aref Referenční plocha konstrukce (m2)

Nutné je podotknout, že čím menší hodnotu n50 respektive q50,ref, tím je dosažena vyšší vzduchotěsnost.

POUŽITÍ OSB JAKO VZDUCHOTĚSNÉ VRSTVY

Splnění požadavků na vzduchotěsnost obálky budovy, respektive obvodové konstrukce, mohou v dnešní době znamenat uplatnění OSB jako pomocné nebo hlavní vzduchotěsné vrstvy objektu.

Při použití OSB jako vzduchotěsné vrstvy obálky objektu se ukázalo, že spojování desek na pero a drážku nezaručí vzduchotěsnost těchto spojů. Podle zkušeností je vzduchotěsnost zajištěna až při přelepení spojů vzduchotěsnícími páskami. Pro zajištění dostatečné vzduchotěsnosti v ploše OSB jsou dnes používány aplikace latexových nátěrů. Otázkou zůstává, zdali je vzduchotěsnost v ploše pro samotné OSB dostačující či nikoliv. Obecně bylo počítáno, že díky použité technologii spojování dřevěných vláken syntetickými lepidly, by měly OSB tvořit pro vzduch nepropustnou vrstvu.

EXPERIMENTÁLNĚ ZJIŠTĚNÁ VZDUCHOTĚSNOST OSB

Pro stanovení vzduchotěsnosti byly vybrány prvky OSB od dvou výrobců dostupných na českém stavebním trhu. Viz. Tab. 2. Výrobci jsou označeny písmem A pro tuzemského výrobce a písmenem B pro zahraničního výrobce. Od každého výrobce byl každý prvek OSB měřen ve dvou standartních tloušťkách 12mm a 15mm. Desky byly velkého formátu, který je běžně dodáván na stavby.

Tab. 2 Specifikace prvků OSB desek

Výrobce OSB Tloušťka (mm)Formát š x v (mm)Cena desky bez DPH* (kč/m2)
A 12 1250 x 2500 97
B 131
A 15 120
B 160

* cena k 10/2014 dle běžného dodavatele

Na daných prvcích OSB desek, bylo provedeno měření vzduchotěsnosti vyjádřené hodnotou q50,ref. Dále byla vybrána referenční budova, která svým objemovým řešením a rozměry odpovídá požadavkům typu pasivního domu. Prvky OSB byly aplikovány na střešní rovinu, dle Obr. 4. V použité aplikaci byl sledován vliv OSB na konečnou hodnotu n50=0,6 , což odpovídá požadavku pro pasivní domy viz Tab. 1. V použité aplikaci bylo uvažováno, že prvky OSB byly v obou případech stejně technologicky osazeny a ve spojích osazeny vzduchotěsnícími páskami. Vzduchotěsnost závisela pouze na plošné průvzdušnosti.

vzd1 1

Obr. 4 Aplikace OSB na střešní rovinu

vzd1 g1

Graf 1. Míra vlivu aplikovaných OSB desek na výslednou hodnotu n50

Z Grafu 1 je patrné, že prvky od výrobce B mají obecně lepší vzduchotěsnost než prvky od výrobce A, neboť jejich podíl na celkové hodnotě n50 je menší.

ZHODNOCENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI TESTOVANÝCH OSB

První část článku, nabízí srovnání dvou výrobců dostupných na českém stavebním trhu, přičemž jeden výrobce je tuzemský a druhý zahraniční. S uvedeného srovnání je patrné, že zahraniční výrobce tedy výrobce B nabízí výrobky s vyšší vzduchotěsností. Cena těchto prvků byla v minulých letech vyšší. Avšak s nástupem nového roku 2015 došlo ke srovnání cen obou výrobců u stejných tlouštěk OSB. Což pro běžného uživatele při srovnání obou výrobců znamená, volba prvku OSB s lepší vzduchotěsností za stejnou cenu. Zde je dobré poznamenat, že vzduchotěsnosti závisí na výrobní šarži. Avšak je možné, že v dlouhodobém horizontu, se vzduchotěsnosti mohou u jednotlivých výrobců měnit, podle požadavku trhu.

Posuzování vzduchotěsnosti OSB desek je stále velkým tématem, neboť jejich používání ve stavebních konstrukcích nabývá stále většího rozsahu. Zatím nebyly stanoveny jasné závěry, zda-li je použití OSB desek ve vzduchotěsné vrstvě budovy je dostačující či nikoliv.

 

Pokračování >

 

POUŽITÉ ZDROJE

  1. An Evaluation Guide for Performance Assessment of Air Barrier Systems. Brown William, C et al. 1997.
  2. (2012), ČSN 730540-2 + Z1. Tepelná ochrana budov část 2: Požadavky. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
  3. Sb., 62/2013. O dokumentaci staveb. 2013.

 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.