vzd2 g1 V první části článku bylo zmíněno, že vzduchotěsnosti OSB mohou být odlišné pro různé výrobce. Toto bylo ukázáno pomocí aplikace prvků OSB na výslednou hodnotu intenzity výměny vzduchu n50. Bylo řečeno, že zahraniční výrobce nabízí prvky s lepší vzduchotěsností. Toto tvrzení je obecně známé i mezi odborníky na měření vzduchotěsnosti budov.

V druhé části článku (četli jste již předchozí část?), bude nabídnut pohled, podle čeho může běžný uživatel volit při výběru OSB s požadavkem dobré vzduchotěsnosti. V první části byla také zmíněna referenční plošná průvzdušnost q50,ref, která vyjadřuje vzduchotěsnost daného prvku. Avšak výrobci tuto hodnotu neuvádějí. Zůstává tedy otázka, co může posloužit jako ukazatel míry vzduchotěsnosti daného prvku. Výrobci uvádějí difuzní vlastnosti daného prvku hodnotou součinitele difuzního odporu μ. Jak bude zmíněno dále, hodnota μ může poukázat i na vzduchotěsnost OSB. Nyní bude zmíněno něco málo o difuzi vodních par.

DIFUZE VODNÍCH PAR STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI

Difuze vodních par je jev, který probíhá v důsledku rozdílů částečného tlaku vodních par ve vzduchu mezi prostory exteriéru a interiéru, které odděluje stavební konstrukce. Vodní páry se protlačují z míst, kde je obsah vodních par vyšší do míst, s nižším obsahem vodních par. Dá se říci, že rozdíl částečného tlaku vodních par závisí především na rozdílu teplot vzduchu. Prostup vodních par konstrukcí je nazýván difuzním tokem. Difuzní tok konstrukcí je tedy největší v zimním období, kdy rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem je nejvyšší. Schopnost daného prvku zamezit prostupu difuzního toku je dána hodnotou difuzního odporu Zp.

OSB PRO DIFUZNĚ OTEVŘENOU KONSTRUKCI

Existují konstrukce, které umožnují prostup vodních par bez možného rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Takové konstrukce se nazývají difuzně otevřené. Použití těchto konstrukcí vyžaduje tepelně technický návrh a posouzení.

OSB mohou spoluvytvářet difuzně otevřené skladby, příkladem je jejich použití v dřevostavbách. U těchto skladeb plní OSB funkci takzvané parobrzdy, kde díky relativně vysokému difuznímu odporu propouští relativně malé množství vodních par. Při navrhování těchto skladeb, musí být dodržena zásada umisťování vrstev s klesajícím difuzním odporem směrem do exteriéru. OSB v těchto skladbách mohou plnit funkci hlavní vzduchotěsné vrstvy. Proto vedle pevnosti, nasákavosti a dalších fyzikálně mechanických vlastností je u OSB velice důležitým ukazatelem i difuzní odpor, který může posloužit jako ukazatel míry vzduchotěsnosti.

Jakých difuzních odporů a k nim odpovídajících vzduchotěsností, může OSB ve skutečnosti dosahovat, a co může být skutečným faktorem, který určuje volbu OSB s požadavkem dobré vzduchotěsnosti, bude zmíněno dále.

Bylo řečeno, že difuzní vlastnosti OSB respektive difuzní odpor, může posloužit jako ukazatel míry vzduchotěsnosti. Obecně platí, že čím je OSB tlustší, tím by měla mít vyšší difuzní odpor a lepší vzduchotěsnost.

TESTOVÁNÍ OSB

Pro stanovení hodnoty difuzního odporu pro OSB byly vzaty stejné prvky jako v první části článku. Viz Tab. 1. U těchto prvků byla stanovena vzduchotěsnost, vyjádřena hodnotou q50,ref. Dále byla pro každý prvek stanovena hodnota difuzního odporu Zp, aby bylo možné stanovit vztah mezi hodnotu difuzního odporu a referenční plošnou průvzdušností. Respektive difuzními vlastnostmi a vzduchotěsností OSB.

Tab. 1 Specifikace prvků OSB použitých pro testování

Výrobce OSBTloušťka (mm)Formát š x v (mm)Cena desky *bez DPH (kč/m2)
A 12 1250x2500 97
B 131
A 15 120
B 160

* cena k 10/2014 dle běžného dodavatele v ČR

Hodnoty difuzního odporu Zp byly stanoveny pro každý prvek OSB. Dále v grafu 1., je ukázáno, jaké hodnoty průvzdušnosti a difuzního odporu může být ve skutečnosti dosaženo pro daný prvek OSB.

vzd2 g1

Graf 1. Pro každou hodnotu Zp odpovídající hodnota q50

ZHODNOCENÍ TESTOVANÝCH PRVKŮ

Srovnáním testovaných prvků OSB je podán důkaz, že s vyšší hodnotou difuzního odporu Zp se vzduchotěsnost mezi danými prvky liší. Při téměř totožné hodnotě Zp vykazuje prvek

B TL. 15 daleko větší vzduchotěsnost tedy nižší hodnotu průvzdušnosti q50 než prvek A TL. 15. Vrstvením materiálu horší kvality, viz prvek A TL. 15, může znamenat vyšší hodnoty difuzního odporu Zp, ale neznamená nižší hodnotu průvzdušnosti. q50.

Prvek menší tloušťky B TL. 12 vykazuje vyšší hodnotu difuzního odporu a také vyšší vzduchotěsnost ve srovnání s prvkem A TL. 12. Z Uvedeného je patrné, že vyšší hodnota difuzního odporu Zp skutečně zajišťuje nižší hodnotu průvzdušnosti, ale za předpokladu, že prvek OSB je lepší kvality.

SROVNÁNÍ KVALITY PROVEDENÍ PRVKŮ OSB DESEK

Prvky B TL. 12 a B TL. 15 byly, ve srovnání s prvky A TL. 12 a A TL. 15, ve své struktuře kompaktnější. Dle Obr. 1 je patrno, že štěpky jsou lépe srovnány a povrch je hladší, což je zajištění vyšší hodnoty Zp a nižší hodnoty q50 tedy vyšší vzduchotěsnosti.

vzd2 2

Obr. 1 Struktura povrchu prvku od výrobce B [Autor článku]

vzd2 1

Obr. 2 Struktura povrchu prvku od výrobce A [Autor článku]

Pro volbu OSB s požadavkem vyšší vzduchotěsnosti, může být rozhodujícím faktorem právě kvalita provedení daného výrobku OSB. Doporučení je tedy volit prvky OSB se strukturou povrchu ukázanou na Obr. 1.

OSB S POŽADAVKEM DOBRÉ VZDUHOTĚSNOSTI Z POHLEDU UŽIVATELE

Na začátku bylo zmíněno, že výrobce udává difuzní vlastnosti prvků OSB, respektive hodnotu μ. Hodnota μ je však dána pro výrobní šarži OSB a vzhledem k malému souboru testovaných OSB nemohla být stanovena. Proto byla stanovena hodnota difuzního odporu Zp, která je dána pro každý prvek OSB. Mezi hodnotou Zp a μ existuje jednoduchý vztah. Pokud Zp podělíme tloušťkou materiálu a vynásobíme součinitelem difuzní vodivosti vzduchu, dostaneme hodnotu μ.

Níže je nabídnuta tabulka, kde je uvedena hodnota μ podle výrobce. Jde tedy o informace, ke kterým se dostane běžný uživatel.

Tab. 2 Specifikace prvků OSB použitých jako vzorky

OSBvýrobceTloušťka [mm]faktor difuzního odporu μ (-)Cena desky bez DPH* (kč/m2)Cena desky bez DPH** (kč/m2)
K 12 A 12 150 97 118
E 12 B   250 131 118
K 12 A 15 150 120 145
E 12 B   250 160 145

 

* cena k 10/2014 dle běžného dodavatele v ČR

** cena k 01/2015 dle běžného dodavatele v ČR

Podle Tab. 2 a Obr. 1 a Obr. 2 je lepší kvalita výrobku OSB potvrzena vyšší hodnotou μ. Je možné učinit závěr, volit prvky OSB s nejvyšší hodnotou μ, která může být zárukou vyšší kvality provedení a vyšší vzduchotěsnosti. Z testovaných prvků může být doporučeno vzhledem k ceně volit lepší kvalitu prvků OSB v menších tloušťkách.

 

POUŽITÉ ZDROJE

1. (2012), ČSN 730540-2 + Z1. Tepelná ochrana budov část 2: Požadavky. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

 


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.