Podobně, jako se hovoří o nízké hladině výsledné kvality řady stavebních děl realizovaných v osmdesátých letech 20. Století, narážíme na případy nekvalitní realizace i nyní. V době pokročilých stavebních materiálů, širokého sortimentu stavebních dílců, pokročilé certifikace, školení pracovníků a instruktážních videí je na místě otázka, proč. Všeobecné konstatování žalostného stavu věci je časté. Ale jak z toho ven?

 

Klíč první – odpovídající projektová dokumentace

Projektová dokumentace stavby pro provádění stavby bývá doplněna o detaily, které ujasňují tvarově složitá, nestandardní či nesystémová řešení. Jeho klasické zpracování se řídí specifickými pravidly zakreslování dle ČSN 013420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební část. V dnešní době již lze využít 3D technologie poskytující názornost. Ta je při rychlosti stavební výroby a podmínkách na stavbě podstatná. Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb se o stavebním detailu či výkrese podrobností zmiňuje relativně stručně v části společných zásad pro zpracování dokumentace pro provádění stavby. Je to z důvodu nesnadného zobecnění požadavků na obsah výkresu podrobnosti.

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkresy podrobností zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. [1]

Realizační firmy obvykle trpí nedostatkem detailů na stavbě a často vyvstává otázka, kolik detailů minimálně musí projektant zpracovat. Chce tím předejít problémům spojenými se zatékáním, prasklinami, tepelně technickými efekty apod. Množství není nijak specifikováno. Rozhodující je obvykle stupeň projektové dokumentace, který nechá investor zpracovat. Do procesu rozhodování vstupují otázky zodpovědnosti za případné problémy. Otázkou je, zda vůbec byla realizační dokumentace zpracována. Při nepřeberných možnostech řešení detailů současného stavebnictví je jednoznačná specifikace materiálů, ale i jejich zabudování naprosto zásadní. A velmi často se zapomíná na to, že je nutné mít tyto podklady zpracovány již ve fázi projektové přípravy, nikoli až během stavby.

3-klice-1

Příklady možné úrovně zpracování dokumentace stavby [1]

 

Klíč druhý – kvalitní rozpočet

Na základě kvalitních podkladů je nyní již možné zpracovat podrobný rozpočet stavby. Současná úroveň softwarové podpory pro tyto úkony umožňuje efektivní práci poskytující relevantní a přehledné výsledky. Je-li zpracován projekt tak, aby obsah rozpočtu nezávisel pouze na zkušenosti a předvídavosti rozpočtáře, lze s příslušnou aktualizovanou softwarovou podporou dosáhnou velmi přesného a uspokojivého výsledku.

Příkladů rozčarování spojených s chybami v rozpočtu je nespočet. A i když se význam podrobnosti rozpočtu často podceňuje, je role rozpočtáře jednou z nejdůležitějších. A i tato pozice má, v dobrých případech, významné slovo v oblasti požadavků a zpětné vazby na obsah podrobností v projektové dokumentaci.

 

Klíč třetí - důsledný dozor

Jako třetí v pořadí, avšak ne v důležitosti je kvalitní osoba technického dozoru investora. Tato role je často podceňována ve snaze ušetřit zlomek peněž z celkových nákladů na realizaci stavebního záměru. Jde však o šetření na nepravém místě. To ilustruje jednoduchý a názorný příklad.

Pro ukázku zůstaňme u detailu okapní hrany střechy. Konkrétně u osazení větrací mřížky. Výkres detailu styku dvou rovin neošetřil a tak si na stavbě poradili ohnutím plastové perforované pásky přes nároží, pročež je její smysl popřen, neboť hmyz a ptactvo se jednoduše protáhnou pod mřížkou. Stavební firma ušetřila prořez a splnila jediné – zabudovala položku uvedenou v rozpočtu. Technické řešení stavebního detailu bylo správné, ovšem teprve role technického dozoru investora dokázala tuto nedbalost označit, pojmenovat a sjednat nápravu. Příklad je zvolen pro názornost. Mnozí čtenáři jej označí za banální. Pokračujme tedy jen otázkami. K čemu je topení, které netopí, pozední věnec, který neztužuje ale i mřížka, která nekryje?

3-klice-2

Krycí větrací mřížka v nároží neplní svoji funkci [2]

Závěr

Závěrem snad lze jen vzpomenout stará známá rčení, že šetřit se nemá na nepravém místě a že nikdo nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci… Článek rozhodně netvrdí, že všechny firmy pracují nekvalitně. Ale bez kvalitních podkladů v projektu a rozpočtu to kvalitně jen tak nejde. A o tom, nakolik je realizační firma důsledná při práci je vždy lépe se přesvědčit zavčas za pomoci fundovaného technického dozoru investora.

 

Literatura

   [1]            Vyhláška 62/2013 Sb. O dokumentaci stavby.

   [2]            Archiv webu www.taktone.cz a společnosti Gades solution


 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.