image003Bylo by na místě ptát se, zda již není toto téma vyčerpané. Vždyť první ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems = vnější tepelně izolační kompozitní systém) byl realizován na obytném domě v Berlíně již v roce 1957. Tehdy si jistě nikdo nepřipouštěl, že se jedná o položení základů fenoménu, který bude diskutován i po více jak padesáti letech. Za toto období prošel celý systém řadou vývojových etap, které se neomezují jen na vývoj tloušťky tepelného izolantu, ale pozornost byla věnována především systémovým prvkům a požívaným stavebním hmotám. Přesto se i s „dokonalým“ a již obecně známým systémem učíme pracovat dodnes. V tomto článku bude popsán pohled na realizaci ETICS z komplexního pohledu.


Co je a co není ETICS?

ETICS se řadí mezi nejrozšířenější systémy aplikace vnějších zateplovacích systémů. Jedná se o systémovou skladbu jednotlivých funkčních vrstev a prvků. Existuje celá řada tepelných izolantů uplatnitelných v rámci ETICS, avšak pro všechny platí stejná základní pravidla návrhu. Je to dáno fyzikálním namáháním této nejsvrchnější obálky budovy (teplotní výkyvy, sluneční záření, tlak a sání větru, požadavky estetické, požární bezpečnost,…).

image001

Obecná skladba ETICS [1]

 

Obvyklé diskuze na nejrůznějších úrovních bývají zacíleny na vlastnosti objemově nejvýraznější složky ETICS – tepelné izolace. Z hlediska tepelně technického jsou však všechny vrstvy ETICS stejně významné, včetně jednotlivých kotvících prvků. Certifikace, o níž se zmiňuji níže, usnadňuje orientaci a návrh mezi těmito moderními přístupy k zateplení objektů. Z hlediska funkce totiž nejde o náhodný sled jednotlivých vrstev, nýbrž o konkrétní odzkoušené řešení, které by mělo být jasně definováno již v projektu.

ETICS tedy nevzniká prostým složením libovolných komponent. V takovém případě může dojít k významným poruchám již během prvních let po zabudování.
O tom, že vedle fyzikálních vlastností je i cena samotného izolantu jen zlomkovou součástí celku, svědčí následující orientační grafické vyjádření cen (vč. DPH) jednotlivých komponent obecné jednoduché skladby ETICS.

Cenu montáže nutno připočíst v hodnotě přibližně 260 Kč/m2 plochy a o 100 Kč více v případě vyhotovení ostění. Cena potřebného lešení se může pohybovat od 115 Kč/m2 včetně ochranných sítí. Do celkové ceny nejsou zahrnuty systémové prvky (např. výztužné rohové či okenní profily apod.).

image003

Orientační podíly cen jednotlivých komponent ETICS [1]


Výklad pojmů vztahujících se k provádění zateplovacích systémů

Vnější zateplení není jen náhodným sledem vrstev, nýbrž odzkoušeným systém, který je nutno při provádění respektovat. K dané oblasti se vztahuje celá řada průmyslových a legislativních dokumentů:

  • ETICS: (External Thermal Insulation Composite Systems) vnější tepelně izolační kompozitní systém. Jde o stavební výrobek dodávaný jako celkově ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, kotvících hmoždinek, tepelného izolantu, základní vrstvy, povrchové úpravy.
  • ETAG: evropská směrnice určující řídící pokyny pro technické schválení konkrétní skupiny výrobků. Pro ETICS jde o směrnici ETAG 004.
  • ETA: evropské technické schválení – získá ETICS po splnění předpisu ETAG 004. Schválení ETA opravňuje výrobce uvádět svůj výrobek na trh do všech členských států EU.
  • Národní certifikát ETICS: doplněný o stavebně technické osvědčení – obdrží výrobce ETICS po splnění evropské směrnice ETAG 004. Tento certifikát opravňuje výrobce prodávat svůj výrobek pouze v rámci ČR.
  • CZB: Cech pro zateplování budov – sdružuje výrobce a zpracovatele ETICS, výrobce jednotlivých komponentů ETICS. Tato organizovaná skupina vytvořila vlastní kritéria pro posuzování ETICS dle komplexních předpisů v této oblasti.

 

Koncepční přístup zahrnuje i stavbu

Pro řadu projektantů v procesu projektové přípravy stavby je návrh skladby vnějšího kontaktního zateplovacího systému posledním krokem, kdy mají možnost ovlivnit výsledný stav. Ve velmi omezeném čase je jen těžko možno navštěvovat stavby, řešit problémy v terénu a získávat zkušenosti na „druhé straně barikády“. Avšak teprve na stavbě se rozhodne, nakolik bude, byť dobrý a realizovatelný projekt, dobře realizován.

Na obrázcích z českých staveb je zobrazeno několik různých přístupů k provádění kontaktních zateplovacích systémů a skladování jednotlivých komponent. Pro projekční praxi může sloužit jako zpětná vazba pro přehodnocení používaných návrhových předpokladů a postupů při návrhu stavební části i zařízení staveniště.

image005image007

Tepelná izolace z minerálních vláken je před zabudováním do konstrukce vystavena povětrnostním vlivům. Vedle technických vad vzniklých jejím zabudováním, dochází ke ztrátě požadovaného přínosu v oblasti energetických úspor.
Extrudovaný polystyren nevhodným skladováním utrpěl mechanická poškození a silné znečistění od prací probíhajících ve vyšších patrech.
Materiál, který nedbalou manipulací a skladováním přišel vniveč, by měl být nahrazen za nový s odpovídajícími vlastnostmi. Diskuze o ceně materiálu i environmentálním přínosu se při takovémto přístupu k realizaci projektu stávají poněkud bezpředmětné. [1]

 

image009image011

Při provádění každého ze zateplovacích systémů přirozeně vzniká odpad materiálu z přířezů. Vhodnými opatřeními zařízení staveniště lze zabezpečit minimalizaci dopadu na životní prostředí. Jedná se především o požadavek ochrany okolí před polétáváním a možnost dokonalého úklidu okolí. Obrázky ukazují důsledky dvou různých přístupů k ochraně okolí před dopady stavby. [1]


Praktický rádce na závěr

Jak už bylo několikrát zmíněno, fungující zateplovací systém není pouhým mixem jednotlivých složek, nýbrž skladbou vzájemně fungujících komponent a následně i jejich správného použití. Proto se nelze omezit na pouhý nákup jednotlivých komponent, neboť i úroveň jejich použití se podepíše na celkovém dojmu ze stavebního díla. Zabezpečení požadavků na skladování a manipulaci s materiálem se projeví i při finanční rozvaze projektu.

Následující tabulka uvádí požadavky na jednotlivé komponenty používané v různých typech izolací stěn. Vykřičníkem či komentářem jsou označeny podmínky vyžadující zvláštní pozornost.

Materiál VlhkostSluneční svitSkladováníMráz
Lepící hmoty, stěrky, disperzní nátěry, omítkoviny v tekutém stavu - - V původním obalu !
Lepící hmoty, stěrky, disperzní nátěry, omítkoviny v suchém stavu ! - V původním obalu, silo -
Tepelná izolace vláknitá (MW) ! - Vyrovnané, max. vrstva -
Tepelná izolace pěněná (EPS) ! !!! šedý Vyrovnané (hrany!) -
Výztužné síťoviny - ! Svislá poloha -
Kotvící prvky, lišty plastové - - Vyrovnané Dle materiálu
Kotvící prvky, lišty kovové ! - Nevratné mech. poškození -

Tabulka orientačních požadavků na manipulaci s materiály pro ETICS [1]

V dalším dílu série článků o provádění ETICS bude přiblížen pohled na provádění detailů a časté chyby v nich.

autor: Ing. František Vlach


LITERATURA
[1]    Archiv společnosti Gades solution a Tee-pee.cz
[2]    Šála, Jiří, Machatka, Milan. Zateplování v praxi. Praga: Grada Publishing a.s.,2002 


Obsah je chráněn autorským zákonem ©

 


Zprávy


kalkulacka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.